XICARA CHÁ S/ PIRES LORDE
XICARA CHÁ S/ PIRES GAÚCHA
XICARA CHÁ S/ PIRES MÉDIA RIO FINA
XICARA CHÁ S/ PIRES MÉDIA RIO GROSSA
XICARA CHÁ S/ PIRES EXPRESSO
XICARA CHÁ S/ PIRES CINQÜENTENÁRIO
XICARA CHÁ S/ PIRES MILLENIUM
XICARA CHÁ S/ PIRES NOVEAU
XICARA CAPUCCINO S/ PIRES MILLENIUM
XICARA CAPUCCINO S/ PIRES NOVEAU
XICARA CHÁ S/ PIRES AMOR
XICARA CHÁ S/ PIRES IDEA
XÍCARA CHÁ S/PIRES COPA